logo

Architectuur

Architectuur omvat het gebouw, alle bouwkundige elementen, de daarbij behorende installaties en zelfs de omgeving. Al deze elementen moeten een rol spelen in de beleving en de ‘bewoners’ en activiteiten optimaal faciliteren. Dit alleen al maakt  duidelijk dat architectuur meer is dat een schil, het is de basis voor een  beleving van gebruiker en beschouwer en een ondersteuning van de processen binnen een gebouw. Bij de realisatie van architectuur, bouw of verbouwing, denkt FACD van buiten naar binnen én van binnen naar buiten.

Een heldere doel- en behoeftestelling (al of niet  met behulp van huisvestingsconsultancy leidt tot een optimale opdrachtformulering en PVE en maakt het ontwerp ‘meetbaar’. De architect en interieurarchitect werken vervolgens samen om het ontwerp in beleving en communicatieve zin te optimaliseren.

Interieurarchitectuur

Het interieur is de omgeving die een gebruiker het meest zal beleven en daarmee de interface naar het gebouw is. Een interieur maakt of breekt een gebouw maar ook de processen en efficientie van de organisatie die zich er huisvest.

FACD stelt zich tot doel ieder interieur te ontwikkelen als een maatpak. Een perfect passende omgeving voor de organisatie en haar medewerkers. Net als een maatpak zegt een interieur iets over de gebruiker. Hiermee is een interieur een krachtig communicatiemiddel.

 In het hedendaagse is een interieur een belangrijk tool geworden om een organisatie efficiënt en daarmee kostenefficiënt te laten functioneren. Een innovatieve inrichting kan bijdragen tot een scala aan verbeteringen. In algemene zin is huisvesting een perfect middel om de visie en doelstellingen van de organisatie te ondersteunen. Denk hierbij aan zaken als communicatie, samenwerking, efficiency, klantvriendelijkheid, positionering, flexibiliteit, aantrekkelijkheid als werkgever, toekomstzekerheid en, niet in het minst, investerings- en exploitatie-eisen.

Consultancy

Huisvesting lijkt simpel maar grijpt in op vele velden binnen een organisatie. Het traject naar een nieuwe huisvesting of een nieuw werkplekconcept vraagt veel van een organisatie, haar directie en management en, niet in de laatste plaats, de medewerkers. Om in alle geledingen de juiste keuzes te kunnen maken gebaseerd op de juiste argumenten heeft FACD het huisvestingsadvies en workplace-consultancy in haar dienstenpakket opgenomen.

FACD biedt de unieke mogelijkheid om het consultancydeel volledig te integreren in de diverse ontwerpfasen (van schetsontwerp tot definitief ontwerp). Hiermee is de methodiek van FACD niet alleen snel maar geeft het de klant ook constant visueel inzicht in de mogelijkheden en consequenties. Belangrijk voordeel van deze werkwijze is dat de informatie en interpretatie hiervan integraal verwerkt wordt.  De vertaling  blijft dus optimaal aansluiten bij de doel- en behoeftestellingen van de klant.

Huisvestingsadvies

Bij Facd is het huisvestingsadvies geen op zichzelf staand onderdeel. Het vormt bij Facd een samenhangend geheel met onze kernactiviteit (interieur)architectuur. In de loop der jaren heeft Facd gedeeltelijk in samenwerking met gerenommeerde adviesbureaus een methodiek ontwikkeld om op efficiënte wijze de onderzoeks- en inventarisatiefase te integreren met de ontwerpfase.  De inventarisaties, 0-metingen, strategische interviews en ook de doel- en behoeftestelling onderzoeken maken deel uit van het dienstenpakket van Facd. Parallel aan deze trajecten starten we het Schetsontwerp op waardoor keuzes en consequenties ook ‘zichtbaar’ worden.

Groot voordeel van onze aanpak is dat er altijd een direct inzicht is in de ontwikkeling van het project voor de opdrachtgever. Verder gaat er geen overdracht-informatie verloren en vindt er geen ‘vervuiling’ plaats door interpretaties.

Procesaanpak

De onderstaande elementen worden ingezet voor een optimale ontwikkeling van de huisvesting.

 

Consultancy
Het inventariserende en adviserende deel waarin de uitvoeringscenario’s worden bepaald
Ontwerp
Alle informatie wordt verwerkt tot concrete voorstellen en ontwerpen. Het gezicht van de organisatie wordt vormgegeven. Dit proces loopt van Concept tot DO (Definitief Ontwerp) en zet zich voort in de uitvoering door middel van uitvoeringsbegeleiding tot en met oplevering.
Gebouw
De (on)mogelijkheden en de status van het gebouw wordt bepaald in relatie tot wens en concept. Bij nieuwbouw wordt een PVE (Programma van Eisen) opgesteld en gekoppeld aan het concept en de daarmee specifiek samenhangende randvoorwaarden.
Het proces
In onderstaande globale stappen wordt de integraliteit van aanpak zichtbaar. In chronologie volgt hieronder de stappen en een korte inhoudelijke verduidelijking.
Doelstellingen
Het optimale proces begint bij een heldere formulering van de doelstellingen van de organisatie. Dit vindt plaats op het niveau van de beleidsmakers. Wat wil de organisatie in de komende jaren bereiken, wat is de ambitie, wie wil men zijn en hoe moeten de werknemers (kunnen) functioneren. Dit zijn enkele vragen die ondersteund kunnen en moeten worden door de huisvesting, zowel binnen de context van locatie en vastgoedkeuze alsook de invulling van het huisvestings- en werkconcept. In een workshopsetting wordt op een snelle en bondige manier de belangrijkste doelstellingen benoemd en gekoppeld aan huisvestingscomponenten. Dit visiestuk vormt de absolute basis voor de verdere doorontwikkeling van het huisvestingsconcept.
Behoeftestellingen
Daar waar de doelstellingen de strategische belangen van de organisatie behartigen, daar verwoorden de behoeftestellingen de specifieke belangen van het uitvoerend management en de medewerkers. De nadruk in deze inventarisatie ligt op het inventariseren van de processen en de daarbij benodigde tools en faciliteiten. Tevens wordt er gekeken naar de koppeling met de organisatiedoelstellingen. Dit onderzoek kan, al naar gelang de omvang en complexiteit, in 2 tot 3 stappen worden uitgevoerd. FACD heeft de technologie om de algemene inventarisatie organisatie-breed uit te zetten middels een web-based tool. Concreet houdt dit in dat we de input van alle werknemers in onze inventarisatie kunnen meenemen.
Gebouwinventarisatie
Gelijktijdig met de hierboven genoemde inventarisaties vindt er een inventarisatie van het gebouw plaats. Dit kan een bestaand gebouw zijn, te bouwen, te huren of een zelfs nog te ontwikkelen pand. Al naar gelang de status van gebouwkeuze kan het gebouw een randvoorwaarde voor het concept zijn of het concept juist een randvoorwaarde ter keuze van het onderkomen. Belangrijk is dus te bepalen hoe de keuze/voorwaarde pand zich verhoudt tot de primaire doel- en behoeftestellingen. Dit om een verkeerde keuze (en daarmee onnodige kosten) voor te zijn.
Concepten
Op basis van de bovenstaande inventarisaties en de 0-metingen (zie hieronder) ontwikkelen we een aantal oplossingsscenario’s. Op dit moment zijn alle randvoorwaarden helder en kan de vertaalslag concreet worden gemaakt. Iedere keuze heeft zijn consequenties, daarom is het essentieel de keuzemogelijkheden helder naast elkaar te zetten en af te zetten tegen de randvoorwaarden.
0-metingen
De 0-metingen zijn essentieel om de mogelijkheden en het haalbare ambitieniveau van de concepten te bepalen. In deze fase worden de mogelijkheden en status bepaald van de aanwezige faciliteiten en middelen. Te denken valt aan zaken als ICT middelen, de databekabeling , gebouwgebonden installaties etc. De status en mogelijkheden op deze gebieden zijn sterk randvoorwaardelijk en bepalend voor het haalbare niveau van innoveren.
Schetsontwerp
Al het bovenstaande wordt gerepresenteerd in een aantal schetsontwerpen. Deze ontwerpen zijn een eerste inzicht in de vertaling van het gehele concept naar de fysieke huisvesting. Hiernaast dienen deze schetsontwerpen als onderlegger voor de eerste concrete raming (in navolging van eerdere eventuele elementenramingen)
Wegingen
Op basis van alle gegevens wordt de keuze gemaakt om een scenario door te ontwikkelen tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Op dit moment is alles inzichtelijk en meetbaar en kan de keuze gemaakt worden op basis van de juiste en legitieme argumenten. Belangrijke stap in de wegingen is de scenario-workshop. In deze sessie wordt uit de mogelijke oplossingsscenario’s het optimale scenario geselecteerd voor de organisatie. Deze keuze wordt gemaakt op basis van de doel- en behoeftestellingen, de mogelijkheden van gebouw en de 0-metingen en uiteraard het budget. Al deze elementen vormen als het ware de meetlat waarlangs de mogelijke keuzes worden gelegd.
Voorlopig ontwerp
Met het uitwerken van het VO begint het definitief en aanbesteedbaar maken van het ontwerp. Na de goedkeuring van het voorlopig ontwerp wordt het ontwerp definitief gemaakt (DO) en volgt de bestekfase waarin alle onderdelen worden uitgewerkt zodat voor de uitvoerende partijen duidelijk is welke materialen en kwaliteit er in de uitvoering wordt verwacht.

Referenties

 Organisaties en bedrijven waar we voor gecreëerd hebben

 

ITB-kwadraat Parnassiagroep Fox-channels Waternet Gemeente Rotterdam Nike CZ verzekeringen Converse Veiligheidsregio ZHZ Psyq Excent tandtechniek Argos Woningstichting Maasvallei Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bouwfonds SKON Studentenwerk Rabo CJG Rotterdam Rijnmond Dijk en Duin Rijkswaterstaat

Schermafbeelding 2013-07-29 om 08.41.49

Galerijen

Contact

VOOR VRAGEN NEEM CONTACT MET ONS OP

 

Oudedijk 196
3061 AS Rotterdam

T: 085 878 1200
E: info@facd.nl

KvK 52209210
Rabobank 1508.32.338
BTW NL 850343926B01